gms | German Medical Science

14. Jahrestagung der Gesellschaft für Arzneimittelanwendungsforschung und Arzneimittelepidemiologie

Gesellschaft für Arzneimittelforschung und Arzneimittelepidemiologie

15.11. - 16.11.2007, Frankfurt am Main

Contact

Dr. rer. soc. Ingrid Schubert
PMV forschungsgruppe
University of Cologne
Herderstraße 52-54
50931 Cologne, Germany

Phone: +49 (0)221 478 6545
Fax: +49 (0)221 478 6766
e-mail: Ingrid.Schubert@uk-koeln.de
Online: http://www.pmvforschungsgruppe.de