gms | German Medical Science

13. Jahrestagung der Gesellschaft für Arzneimittelforschung und Arzneimittelepidemiologie

Gesellschaft für Arzneimittelforschung und Arzneimittelepidemiologie

02.11. bis 03.11.2006, Berlin

Contact

Dr. rer. soc. Ingrid Schubert
PMV forschungsgruppe
University of Cologne
Herderstraße 52-54
50931 Cologne, Germany

Phone: +49 (0)221 478 6545
Fax: +49 (0)221 478 6766
e-mail: Ingrid.Schubert@uk-koeln.de
Online: http://www.pmvforschungsgruppe.de