gms | German Medical Science

13. Jahrestagung der Gesellschaft für Arzneimittelforschung und Arzneimittelepidemiologie

Gesellschaft für Arzneimittelforschung und Arzneimittelepidemiologie

02.11. bis 03.11.2006, Berlin

Kontakt

Dr. rer. soc. Ingrid Schubert
PMV forschungsgruppe
Universität zu Köln
Herderstraße 52-54
50931 Köln

Telefon: (0221) 478 6545
Fax: (0221) 478 6766
E-Mail: Ingrid.Schubert@uk-koeln.de
Online: http://www.pmvforschungsgruppe.de