gms | German Medical Science

GMS Mitteilungen aus der AWMF

Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF)

ISSN 1860-4269

Contact

Wolfgang Müller M. A.
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF)
- Geschäftsstelle -
Ubierstraße 20
40223 Düsseldorf
Germany

Phone: +49 (0) 211 31 28 28
Fax: +49 (0) 211 31 68 19
Internet: www.awmf.org
E-mail to AWMF Geschäftsstelle