gms | German Medical Science

Phoniatrisch-pädaudiologische Aspekte 2020

Deutsche Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie e. V.

26.09.2020, digital

Contact

Deutsche Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie e.V.
(German Society of Phoniatrics and Pediatric Audiology)
Geschäftsstelle
Nikolaistr. 29
37073 Göttingen
Phone +49 (0)551 48857-601
Fax +49 (0)551 48857-79
www.dgpp.de